skip to Main Content
Nytt Från Styrelsen

Nytt från styrelsen

Det första ordinarie styrelsemötet har ägt rum. Protokollet hittar du på Medlemssidan.

Vi har dessutom uppdaterat klubbens stadgar, efter beslut från årsmötet. Uppdateringen avser när i tiden årsmötet skall hållas samt när årsmöteshandlingar skall vara tillgängliga:

– Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång – §7 moment 1.
– Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före ordinarie årsmöte – §10
– Verksamhetsberättelse, balans­ och resultaträkning, revisorernas berättelse,valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast 1 vecka före mötet delges medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e­post eller på annat likvärdigt sätt. – §7 moment 1.
Uppdaterade Klubbstadgar hittar du här

Back To Top
×Close search
Sök