skip to Main Content

KLUBBEN

Club Berger des Pyrénées bildades 1997. CBP är en rasklubb under Svenska Gårds- och Vallhundsklubben som i sin tur lyder under Svenska Kennelklubben (SKK).

KLUBBSTADGAR SGVK Informationsfolder

Sektorer

Mycket av det arbete som sker inom CBP utförs genom olika arbetsgrupper. Vi har organiserat arbetet i sektorer indelade i olika ansvarsområden. Här intill kan du läsa om vilka sektor som finns, deras uppdrag samt se vilka medlemmar som ingår i sektorerna för närvarande. Du hittar också en mailadress till respektive sektor om du vill ta kontakt.

För medlemmar i sektorerna gäller att SKK:s grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar dessutom SKK:s grundregler, Avelspolicy för SKK och SKK:s riktlinjer. Sektorerna ska bestå av medlemmar med ett särskilt intresse för samt god erfarenhet och/eller god kunskap om det arbete sektorn bedriver. Det arbete sektorerna bedriver ska vara förankrat hos CBP:s styrelse samt den Verksamhetsplan som årsmötet har fatta beslut om. Styrelsen har också huvudansvaret för alla sektorer. Viktiga beslut ska fattas på styrelsemöten och protokollföras. Arbetsfördelningen inom sektorerna bestäms inom sektorn.

Styrelsen uppmuntrar alla medlemmar att engagera sig. Har du kompetens och vill engagera dig för klubben? Kontakta sektorn där du känner att du hör hemma och hör vidare!

CBP Verksamhetsberättelse 2023

RASUTVECKLINGSSEKTORN

Sektoransvarig                Kontakt
Åsa Thunqvist                rus@clubbergerdespyrenees.se

Jenny Ivarsson
Monica Westerberg

Sektorns uppdrag innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, arbetsmässigt och exteriört fullgoda berger des pyrénées à poil long och à face rase. I arbetet gäller att skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation såsom rashistorik, populationsstorlek, avelsstruktur, avels traditioner och status beträffande hälsa, mentalitet, arbetsduglighet samt exteriör.

Ansvarsområden:

 • Ska vara styrelsen, uppfödare, klubbens medlemmar och övriga intresserade behjälpliga i avels- och hälsofrågor rörande raserna samt sprida information om dessa områden i klubbtidning och/eller på hemsida
 • Ska fortlöpande följa SKK:s och SGVK:s arbete med avelsfrågor, till exempel genom att ta del av protokoll och övrig information samt deltaga vid avelskonferenser då dessa anordnas
 • Ska kontinuerligt granska den rasspecifika avelsstrategien (RAS) och avelsrekommendationer så att de är aktuella och överensstämmer med rasens utveckling och status, så väl nationellt som internationellt; ansvara för en uppdatering av RAS fem år efter fastställande
 • Ska bevaka hälsoläget inom raserna både i Sverige och utomlands, bland annat genom att:
  • bevaka hälsoresultat som registreras i SKK:s hunddata och liknande tjänster från andra länders kennelklubbar;
  • regelbundet skicka ut en hälsoenkät och sammanställa svaren
  • bevaka de hd-resultat som publiceras i den franska rasklubbens (R.A.C.P) klubbtidning
  • vara lyhörd för information om positiva och negativa tendenser samt nya vetenskapliga forskningsrön
 • Ska granska inkomna valpkullar till hemsidans valphänvisningen mot CBP:s avelsrekommendationer och uppfödarkriterier. Valpannonsen ska ej granskas av uppfödaren själv.
 • Ska uppmuntra deltagande vid och bevaka resultat för beteendetest/beskrivningar (test de comportement, BPH, MH), vallanlagsprov samt för utställning med domare med särskild utbildning på raserna
 • Ska ansvara för att regelbundet anordna uppfödarträffar för uppfödare av raserna
 • Ska årligen upprätta avelsberättelse med utvärdering av arbetet som skett under året

PR- och INFORMATIONSSEKTORN

Sektoransvarig              Kontakt
vakant         se nedan

Web-redaktör
Charlotte Almberg        web@clubbergerdespyrenees.se

Bergernytt
Jenny Jenderbäck

Webshop
Lotte Sönstebye             kassor@clubbergerdespyrenees.se

Rasmonter
Jenny Jenderbäck

Sektorns uppdrag är att säkerställa att det finns en:

Redaktör för Bergernytt som ansvarar för att:

 • Bergernytt publiceras 4 gånger per år
 • att medlemmarna engagerar sig och skickar in material till tidningen

Redaktör för Webbplatsen och FB sidan som ansvarar för:

 • utveckling och uppdatering av klubbens webbplats samt Facebooksida i samarbete med styrelsen
 • att information från styrelsen samt medlemsmaterial som skickas in publiceras inom rimlig tid
 • att uppdatera webbplatsen kontinuerligt så att den hålls levande, aktuell och intressant
 • att aktivt verka för att medlemmarna engagerar sig i hemsidan/webbplatsen

Sektorn skall dessutom:

 • verka för att CBP och rasen syns i relevanta sammanhang
 • se till att CBP har en fungerande klubbshop med varor som bär CBP:s logga
 • ansöka om monter till Stockholm Hundmässa samt ansvara för monterbygge och se till så att bemanningen fungerar

RASTRÄFF- och UTSTÄLLNINGSSEKTORN

Sektoransvarig         Kontakt
Jenny Jenderbäck     rastraffen@clubbergerdespyrenees.se

Sektorns uppdrag är att:

 • säkerställa att klubben har en CUA – Certifierad Utställningsansvarig
 • ansvara för att CBP:s utställningar följer SKK:s regler och riktlinjer
 • ansvara för att ansökan om utställning kommer SGVK tillhanda i rätt tid
 • ansvara för den årliga SGVK-utställningen som genomförs i CBP regi
 • ansvara för att CBP:s årliga Rasträff genomförs med Officiell Utställning samt  Klubbmästerskap i aktuella grenar som t ex Agility, Freestyle, HTM, Rallylydnad, Lydnad, Nosework etc.
  Det innebär bl a:
 • sätta ihop ett team för genomförande av Rasträff
 • Planera och fördela arbetsuppgifter som rör arrangemanget, domare, funktionärer, rosetter och priser etc
 • ta fram en budget för rasträffen och presentera för styrelsen
 • tillse att vandringspriser är på plats
 • aktivt verka för att medlemmar ska deltaga och känna sig välkomna till Rasträffen
 • tillse att alla resultat från Rasträffen sammanställs för publicering på CPB webbplats
 • efter Rasträffens genomförande sammanställa en utvärdering som presenteras för styrelsen
 • ansvara för att Årets utställningshund räknas och uppdateras kontinuerligt under året och sedan sammanställs vid utställningsårets slut
 • ansvara för att reglerna till Årets utställningshund är aktuella och lämpliga
 • ansvara för att Årets TävlingsBerger resultat kommer klubben tillhanda och sammanställs vid årets slut
 • ansvara för att reglerna till Årets TävlingsBerger är aktuella och lämpliga

AKTIVITETSSEKTORN

Sektoransvarig        Kontakt
Lia Larsson               lialarsson69@gmail.com

Lotte Sönstebye

Sektorns uppdrag är att:

Ansvara för genomförande av Bergerlägret genom att:

 • vara länken för information mellan anordnare av lägret och styrelsen
 • aktivt söka platser och ansvariga för varje års läger samt planera långsiktigt för lägerkommande år
 • bistå lägeranordnare med tips och råd för möjliga lösningar
 • sammanställa och utvärdera lägret

Sammanhållande för Områdesansvariga genom att:

 • vara länken mellan områdesansvariga och styrelsen
 • aktivt verka för att alla områden har aktiva områdesansvariga och ska bistå områdesansvariga med hjälp i deras arbete att ordna aktiviteter
 • ansvara för att områdesansvariga har uppdaterade medlemslistor för respektive område

VALLNINGSSEKTORN

Sektoransvarig               Kontakt
Gith Jakobsson         vallning@clubbergerdespyrenees.se

Sektorns uppdrag är att:

 • vara CBP:s kontakt gentemot Svenska Kroppsvallarklubben, SvKv
 • ansvara för att informera medlemmar om utvecklingen och möjlighet till kroppsvallning i Sverige vad gäller anlagstest, arbetsprover, träning och tävlingar.
 • ansvara för att KM i herding anordnas årligen och att priser finnes till detta
 • ansvara för att valläger anordnas 1-2 ggr/år i CBP:s regi
 • ansvara för att ansökan om off. anlagsprov ansöks hos SGVK och SvKv till exempel inför valläger
 • ansvarar för att resultatlistor från vallanlagsprov sänds till SGVK alt SvKvoch kassör i CBP
 • ansvara för att resultat från vallanlagsprov skickas till webbredaktör  för publicering på CBP webbplats

STYRELSEN 2024

OrdförandeJenny Jenderbäck076 - 650 20 88
vice OrdförandeÅsa Thunqvist070 - 632 37 14
SekreterareLia Larsson070 - 228 93 50
KassörLotte Sönstebye076 - 667 22 20
LedamotAnnaKarin Risberg
LedamotMaria Forsberg
LedamotYvonne Ahlin070 - 736 60 61
1e suppleantLovina Björkvall
2e suppleantEva Hedman

ÖVRIGA UPPDRAG

Valberedning

Kjell Pettersson (Sammankallande)
Ingela Käll
Johanna Lind

Revisorer

Ingela Lindberg
Gith Jakobsson
Suppleanter
Anna Sedin Brattlin och vakant

Avelsråd

se Rasutvecklingssektorn

Medlemsansvarig

Yvonne Ahlin

Bergernytt

Jenny Jenderbäckansvarig utgivare

Back To Top
Sök